นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง